(platné od 19. 1. 2012)

I. NÁZEV A SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER SDRUŽENÍ

 1. Název: „DUBÁCI“ (dále jen „Sdružení“); je dobrovolné nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, kteří splní podmínky pro vznik členství dle stanov sdružení.
 2. Sdružení působí v oblasti katastrálního území obcí Český Dub a Hradčany u Českého Dubu se sídlem v Sobákově, adresou: Sobákov č.p. 15, 463 43 Český Dub


II. CÍLE A FORMY ČINNOSTI

 1. Cíle sdružení jsou:
 2. — ochrana, péče a obnova památek ve vymezeném území
  — ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
  — ochrana životního prostředí, přírody a krajiny;
  — pořádání kulturních akcí a spoluutváření společenského života regionu;
  — informování veřejnosti a označování zajímavých míst a jejich dotváření;
  — podpora místních tradic a zvyklostí;
 3. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 4. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.


III. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení a souhlasu výboru.

3. 1. Zakládajícím členem Sdružení je každá fyzická nebo právnická osoba, která nejpozději do dne registrace podala k rukám člena přípravného výboru přihlášku za člena, uhradila částku zápisného ve výši 500 Kč a při jednání ustavující valné hromady Sdružení vyslovila souhlas se zněním Stanov.

3. 2. Se souhlasem valné hromady Sdružení se může stát členem sdružení jakákoliv další osoba, která podala přihlášku, uhradila zápisné, vysloví souhlas se Stanovami a účastní se Valné hromady, jež rozhoduje o vzniku jeho členství a získá nejpozději při rozhodování této Valné hromady doporučení ke vzniku jeho členství ve Sdružení minimálně od jednoho platného člena Sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení a souhlasu výboru.

4. O členství dle čl. 4 žadatel žádá písemnou přihláškou a následně toto členství vzniká:

a) v případě uvedeném v čl. 3 odst. l dnem vzniku sdružení.
b) v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 dnem rozhodnutí valné hromady sdružení.

5. Členství ve Sdružení zaniká:

a) vystoupením
b) smrtí
c) vyloučením
d) zrušením Sdružení
e) dohodou
f) uplynutím 3 měsíců po splatnosti jakékoli finanční částky, která byla schválená rozhodnutím Valné hromady

1. Člen, jemuž členství zaniklo nebo jeho právní nástupci nemají vůči Sdružení nárok na jakékoliv pohledávky popř. jiné plnění související se zaniklým členstvím.

2. Pohledávky Sdružení vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných předpisů.

6.1. Člen může ze Sdružení vystoupit.

6.2. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem Valné hromady.

7.1. Členská schůze může na návrh kteréhokoli člena rozhodnout o vyloučení jiného člena jestliže tento člen:

a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami.
b) byl pravomocně postižen alespoň pro úmyslný přestupek proti Sdružení, jeho majetku nebo proti jeho členům.
c) jednal protiprávně a členská schůze toto jednání člena posoudí jako závažný důvod pro jeho vyloučení.

7.2. Rozhodnutí Členská schůze o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den odeslání rozhodnutí o vyloučení s doručenkou na adresu člena je dnem zániku členství.

8. Členství zaniká dále i dnem zrušení Sdružení.

9.1. Dohodne-li se Sdružení a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.

9.2. Dohodu o skončení členství uzavírá jménem Sdružení Výbor. Dohoda musí být písemná, přičemž jedno vyhotovení obdrží člen a jednu Sdružení.

10. Člen Sdružení je povinen zejména:

a) dodržovat Stanovy a plnit rozhodnutí orgánů sdružení
b) platit členský příspěvek ve výši a v termínech stanovených výborem
c) chránit majetek Sdružení
d) přispívat podle svých možností a schopností k plnění cílů a úkolů Sdružení
e) chránit dobré jméno Sdružení a ostatních členů

11. Člen Sdružení je oprávněn – má právo zejména:

a) účastnit se všech rozhodování orgánu Sdružení a činností Sdružení
b) volit a být volen do orgánů Sdružení
c) navrhovat nové členy a vyjadřovat se k přijetí nového člena
d) kontrolovat činnost orgánů Sdružení a hospodaření Sdružení
e) navrhovat a vyjadřovat se k záměrům, jejichž obsahem je konkrétní činnost, prostředek či předmět zájmu k dosažení cílů Sdružení
g) na informovanost o přijatých rozhodnutích orgánů Sdružení, přijatých i za neúčasti člena


IV. ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení


V. ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou (dvakrát…) ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
 — volí výbor sdružení a revizora
 — schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 — přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
 — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
 — stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;


VI. VÝBOR A PŘEDSEDA SDRUŽENÍ, JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ

1. Výbor sdružení je pětičlenný a jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. 
    Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. 
    Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají statutárním orgánem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.


VII. REVIZOR SDRUŽENÍ

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.


VIII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.


IX. OKOLNOSTI ZÁNIKU SDRUŽENÍ

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.