(schválené Ustavující valnou hromadou 10. 3. 2012)

I. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER SDRUŽENÍ

1. Dubáci (dále jen Sdružení) je dobrovolné nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, kteří splní podmínky pro vznik členství dle stanov Sdružení.

2. Sdružení působí v oblasti Českodubska.

3. Sídlem Sdružení je: Sobákov č. p. 15, 463 43 Český Dub


II. CÍLE A FORMY ČINNOSTI

1. Cíle sdružení jsou:
a) ochrana, péče a obnova památek ve vymezeném území,
b) ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
c) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny,
d) pořádání kulturních akcí a spoluutváření společenského života regionu,
e) informování veřejnosti a označování zajímavých míst a jejich dotváření,
f) podpora místních tradic a zvyklostí,
g) vydávání příležitostných publikací a neperiodických tiskovin (informační letáky, pohlednice apod.) zaměřených na regionální témata,
h) spolupráce s místními organizacemi, spolky a občanskými sdruženími.

2. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Výroční členská schůze.


III. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

1. Členem Sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let.

2. Členem Sdružení se může stát i osoba starší 15 let, práva volit a být volena do jakékoliv funkce orgánů Sdružení nabývá až po dovršení 18 let.

3. Zakládajícím členem Sdružení je každá osoba, která podala k rukám Přípravného výboru sdružení přihlášku ke členství a zaplatila vstupní poplatek ve výši 500 Kč.

4. Členství vzniká rozhodnutím Výboru o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky, zaplacením členského příspěvku a schválením Výroční členskou schůzí. Odmítnutí přijetí za člena musí být zdůvodněno a žadateli písemně oznámeno od rozhodnutí schůze Výboru sdružení do 30 dnů.

5. Kolektivním členem Sdružení se může stát i právnická osoba (okrašlovací spolek či jiné občanské sdružení), která má stejné či podobné cíle jako Sdružení.

6. Čestné členství ve Sdružení může být uděleno osobě (i nečlenovi), která se významným způsobem zasadila ve prospěch Sdružení. Návrh na udělení čestného členství může podat každý člen Sdružení; schvaluje jej Výroční členská schůze.

7. Členové mají právo:
a) volit a být voleni do orgánů Sdružení, kromě členů mladších 18 let (viz odst. 2),
b) účastnit se rozhodování Výroční členské schůze a zúčastnit se zasedání Výboru,
c) navrhovat nové členy a schvalovat jejich přijetí,
d) obracet se na orgány Sdružení s dotazy, připomínkami, stížnostmi či návrhy,
e) kolektivní členy zastupuje se stejnými právy pověřený zástupce,
g) na informovanost o přijatých rozhodnutích orgánů Sdružení, přijatých i za neúčasti člena,
h) další práva a jejich konkretizaci může stanovit Výroční členská schůze.

8. Členové jsou povinni:
a) dodržovat Stanovy a plnit rozhodnutí orgánů sdružení,
b) platit členský příspěvek ve výši a v termínech stanovených Výroční členskou schůzí,
c) chránit majetek Sdružení,
d) přispívat podle svých možností a schopností k plnění cílů a úkolů Sdružení,
e) chránit dobré jméno Sdružení a ostatních členů.

9. Členství ve Sdružení zaniká:
a) vystoupením člena na základě předchozího písemného oznámení,
b) úmrtím,
c) vyloučením na základě rozhodnutí disciplinárního řízení. Disciplinárním orgánem je Výbor sdružení. Disciplinární řízení začíná v případě porušení těchto Stanov či v případě členova jednání proti právnímu řádu ČR.
d) Neplacením členského příspěvku. Pokud člen neuhradí členský příspěvek do 3 měsíců po datu splatnosti, zaniká jeho členství k termínu stanovenému Výborem sdružení.
e) O zániku členství informuje člena písemně Výbor.


IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

1. Výroční členská schůze je:
a) nejvyšším orgánem Sdružení,
b) je svolávána Výborem sdružení jednou ročně,
c) volí Výbor a Revizora sdružení,
d) usnáší se a rozhoduje o:
 — výhledových plánech činnosti,
 — změnách a doplňcích stanov,
 — rozpočtu na volební období,
 — výši členských příspěvků včetně doby jejich splatnosti,
 — posouzení činnosti Výboru a Revizora sdružení,
 — udělení čestného členství,
 — odvolání proti disciplinárnímu řízení,
 — dobrovolném rozchodu Sdružení,
e) schvaluje přijetí nového člena.
f) Usnesení všech orgánů Sdružení nabývají platnosti prostou většinou hlasů přítomných členů těchto jednotlivých orgánů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výroční členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti minimálně jedné třetiny členů Sdružení.

2. Členská schůze
a) se svolává v naléhavých případech v období mezi výročními členskými schůzemi, kdy by rozhodnutí příslušelo výroční členské schůzi, a to z iniciativy Výboru sdružení nebo jedné třetiny členů Sdružení. Její rozhodnutí má platnost Výroční členské schůze.

3. Výbor sdružení
a) vykonává a řídí činnost Sdružení mezi Výročními členskými schůzemi a Členskými schůzemi,
b) je tříčlenný a jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka,
c) na základě písemné přihlášky a uhrazení členského příspěvku přijímá nové členy Sdružení. Přijetí nového člena podléhá schválení Výroční členskou schůzí.
d) Na nejbližší schůzi projedná záležitost, požádá-li o to člen Sdružení,
e) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období a návrhy cílů další činnosti,
f) schůze Výboru sdružení je volně přístupná členům Sdružení.

4. Předseda sdružení
a) je statutárním orgánem Sdružení. Jménem Sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové Sdružení, pokud s takovýmto pověřením projeví tito členové písemný souhlas. O uvedeném pověření musí předseda sdružení bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Výbor sdružení.
b) Zodpovídá za řádný chod Sdružení, řídí schůze Sdružení,
c) podepisuje písemnou agendu Sdružení,
d) reprezentuje Sdružení navenek.

5. Místopředseda sdružení
a) zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu,
b) reprezentuje Sdružení navenek,
c) zajišťuje svolávání schůzí a dalších potřebných jednání,
d) vede písemnou agendu Sdružení, výbor Sdružení seznamuje s došlou poštou,
e) podává zprávy výboru o činnosti za uplynulé období
f) podepisuje s předsedou písemnou agendu.

6. Pokladník
a) odpovídá za správné hospodaření Sdružení,
b) vede přehlednou účetní evidenci Sdružení,
c) vede evidenci členů Sdružení,
d) s předsedou, v jeho nepřítomnosti s místopředsedou podepisuje listiny a podání finančního a hospodářského rázu.

7. Zapisovatel
a) vede knihu zápisů výborových, členských a výročních členských schůzí
b) předkládá ji začátkem každé následující schůze k ověření zápisů
c) před každou schůzí Výboru, Členskou schůzí a Výroční členskou schůzí je určen Výborem.

8. Revizor sdružení
a) je nezávislý na Výboru sdružení a rozhoduje zcela samostatně,
b) kontroluje činnosti Sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze,
c) je volen na Výroční členské schůzi,
d) nemůže být zároveň členem Výboru,
e) má právo účasti na schůzích Výboru,
f) prověřuje účelnost vynakládání prostředků Sdružení, plnění rozpočtu, respektování usnesení Výroční členské schůze, kontroluje finanční hotovost, pokladní transakce a pokladní deník,
g) upozorňuje na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy a termíny k jejich odstranění,
h) kontroluje stav členské evidence a placení členských příspěvků,
i) předkládá revizní zprávy Výroční členské schůzi a Členské schůzi.


V. FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ S NIMI

1. Sdružení je neziskovou organizací. Základními finančními prostředky Sdružení jsou členské příspěvky, sponzorské dary, dotace a granty.

2. Finančních prostředků Sdružení používá na veškerou organizační a hospodářskou činnost a k úhradě výdajů spojených s realizací cílů Sdružení (viz odd. II., odst. 1).

3. Právo disponovat s finančními prostředky má Výbor sdružení, který podá účetní bilanci Výroční členské schůzi a členské schůzi; zodpovídá za hospodářské využití finančních prostředků a hmotného majetku Sdružení.

4. Náklady podléhají schválení Výroční členské schůze a Členské schůze.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Sdružení zanikne, usnese-li se na tom Výroční členská schůze prostou většinou všech členů. Výroční schůze rovněž rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem Sdružení.