Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor a  předseda sdružení.

Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

Výbor společně s předsedou je nejdůležitější orgán sdružení — vykonává a řídí činnost sdružení, rozhoduje o využití financí sdružení a přijímá nové členy sdružení. Výbor je tříčlenný a je volen členskou schůzí na 2 roky.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, jedná jeho jménem a koordinuje a řídí činnost výboru. Předsedu sdružení volí výbor sdružení ze svých řad.

Revizor sdružení je nezávislý na výboru. Kontroluje hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.


předseda
+420 731 722 681

místopředseda, pokladník
+420 605 825 218

členka výboru, zapisovatelka
+420 605 217 099


Revizor

+420 721 107 583